Privacy statement

Realworks houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Zij respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten en ieder ander die gebruik maakt van haar website en/of online diensten. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De opslag en doorgifte ervan wordt door Realworks passend beveiligd.

Realworks heeft haar gegevensverwerkingen conform de AVG aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (’AP’). Persoonsgegevens die aan Realworks worden verschaft worden vertrouwelijk behandeld.

Soort persoonsgegevens en doeleinden van verwerking

Door gebruik te maken van de website en/of (online) diensten van Realworks laat u persoonsgegevens achter. Realworks bewaart en gebruikt de gegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt (zoals met het invullen van het online contactformulier) en gegevens die via de website en diensten van Realworks worden verzameld door middel van functionele en/of analytische cookies. Realworks verwerkt in dit kader de volgende categorieën persoonsgegevens:

NAW-gegevens & contactgegevens

IP-adressen

Deze persoonsgegevens worden door Realworks gebruikt ter verbetering van haar dienstverlening en die van de bij haar aangesloten vastgoedprofessionals, het uitvoeren van overeenkomsten en het bevorderen van de communicatie met vastgoedprofessionals, prospects en relaties. Via een automatische koppeling ontvangt Realworks tevens persoonsgegevens die door vastgoedprofessionals worden vastgelegd in het Realworks kantoorautomatiseringssysteem (‘het Systeem’) zoals nader gedefinieerd in de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Realworks en verwerkt.

Verstrekken gegevens aan derden

Realworks verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting, uitspraak van de rechter of toezichthoudende instantie verplicht wordt, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Beveiliging en bewaren van gegevens

Realworks gaat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens zoals aan haar toevertrouwd en hanteert passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een veilige en versleutelde verbinding met het Systeem door middel van HTTPS (Secure Socket Layer). Realworks werkt met beveiligde en versleutelde inloggegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en nodig is voor het verwezenlijken van de doelen zoals hierboven beschreven.

Google Analytics en AddThis.com

Door Realworks wordt gebruik gemaakt van de diensten zoals Google Analytics om bij te houden hoe de website en de diensten van Realworks door internetgebruikers wordt gebruikt en gevonden. Met deze informatie kan Realworks de kwaliteit en toegankelijkheid van haar diensten verbeteren. De daarmee verkregen informatie, waaronder het unieke adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door o.a. Google en AddThis.com opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Realworks heeft hier geen invloed op. Realworks verwijst naar het privacybeleid van Google, het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over de gegevensverwerking via deze diensten.

Social Media

De website van Realworks bevat buttons van social media zoals platforms Facebook, Twitter en LinkedIn. Realworks heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van deze social media platforms en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Realworks verwijst u hiervoor naar de algemene voorwaarden en privacy beleid van Facebook, Twitter respectievelijk LinkedIn.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Realworks tracht te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registreren. Voor zover de AVG dit meebrengt heeft u het recht uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of (te) doen verwijderen. Realworks zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Voor vragen over het privacy beleid of verzoeken zoals hiervoor beschreven kunt u te allen tijde contact opnemen door onder vermelding van uw naam en adres een brief en/of e-mail te sturen aan:

Realworks B.V.

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

info@realworks.nl

 

Amsterdam, 29 mei 2018