top of page
Privacy statement

Privacy statement


Realworks houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Zij respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten en ieder ander die gebruik maakt van haar website en/of (online) diensten en systemen. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de daarvoor geldende voorschriften verwerkt en behandeld. De opslag en doorgifte ervan wordt door Realworks op passende en adequate wijze beveiligd en persoonsgegevens die aan Realworks worden verschaft worden zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld.


Soort persoonsgegevens en doeleinden van verwerking


Door gebruik te maken van de website en/of (online) diensten en systemen van Realworks laat u persoonsgegevens achter. 


Realworks als Verwerkingsverantwoordelijke


Realworks bewaart en gebruikt persoonsgegevens die u rechtstreeks achterlaat op haar website (zoals met het invullen van het online contactformulier) en die via de website en (online) diensten van Realworks worden verzameld door middel van cookies (zie hierna). De gegevens die u actief achterlaat op onze website worden na de door u verleende toestemming verwerkt en opgeslagen in ons systeem. Realworks verwerkt in dit kader de volgende categorieën persoonsgegevens:
NAW-gegevens 
Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
Geslacht
IP-adressen
Geolocatie
Internetbrowser en apparaat-type
Deze persoonsgegevens worden door Realworks gebruikt ter verbetering van haar dienstverlening en die van de bij haar aangesloten vastgoedprofessionals, en het bevorderen van de communicatie met vastgoedprofessionals, prospects en relaties.
 

 

Realworks als Verwerker


Via een automatische koppeling verwerkt Realworks tevens persoonsgegevens die door vastgoedprofessionals worden vastgelegd in de Realworks kantoorautomatiseringssystemen (‘de Systemen’) zoals nader gedefinieerd in de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden en Verwerkersovereenkomst waarin de gegevensverwerking door Realworks als Verwerker is vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten waarbij u partij bent en het bevorderen van de communicatie met vastgoedprofessionals, prospects en relaties. 

 

Cookies


Realworks maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan de website of (online) diensten van Realworks op de harde schijf van uw pc, smartphone of tablet worden geplaatst en opgeslagen. 
Realworks maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de diensten en functionaliteit van haar website en dienstverlening mogelijk te maken en te optimaliseren alsmede om de interactie van internetgebruikers met haar website en (online) diensten te begrijpen en het gebruiksgemak te verbeteren.
Het staat u vrij te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies te weigeren dan wel in te trekken via de cookie-instellingen in uw browser en/of via de cookie settings in de cookie-melding via de website. Vervolgens zal u bij een eerstvolgend bezoek opnieuw om toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van cookies. 

 

Verstrekken gegevens aan derden


De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening door Realworks en diens overeenkomsten met vastgoedprofessionals. Daarbuiten verstrekt Realworks geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting, uitspraak van de rechter of toezichthoudende instantie verplicht wordt, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

 

Beveiligingsmaatregelen en bewaren van gegevens
 

Realworks gaat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens zoals aan haar toevertrouwd en heeft haar gegevensverwerking middels passende technische en organisatorische conform de ISO 27001 normen beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een veilige en versleutelde verbinding met het Systeem door middel van HTTPS (Secure Socket Layer). Realworks werkt met beveiligde en versleutelde inloggegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en nodig is voor het verwezenlijken van de doelen zoals hierboven beschreven.

Google Analytics en AddThis.com


Door Realworks wordt gebruik gemaakt van de diensten van derden zoals Google Analytics en AddThis.com (Oracle) om bij te houden hoe de website en de diensten van Realworks door internetgebruikers worden gebruikt en gevonden. Met deze informatie kan Realworks de kwaliteit en toegankelijkheid van haar website en dienstverlening verbeteren. De daarmee verkregen informatie, waaronder het unieke adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door o.a. Google en AddThis.com opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Realworks heeft hier geen invloed op. Realworks verwijst naar het privacy beleid van Google, en het specifieke privacybeleid van Google Analytics en het privacy beleid van AddThis.com voor meer informatie over de gegevensverwerking via deze diensten. Realworks maakt hierbij uitsluitend gebruik van geanonimiseerde/gepseudonimiseerde  gegevens en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de via Google Analytics verkregen persoonsgegevens.

 

Social Media


De website van Realworks bevat buttons van social media platforms. Realworks heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van deze social media platforms en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Realworks verwijst u hiervoor naar de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de desbetreffende socal media platforms.

Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens


Realworks tracht te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registreren. U heeft het recht bezwaar dan wel verzet in te stellen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of (te) doen verwijderen. Realworks zal zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. Teneinde uw identiteit vast te stellen en te verifiëren zullen wij daarbij vragen een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Alle gegevens behalve uw voor- en achternaam kunt u daarbij zwart maken zodat deze niet voor ons inzichtelijk zijn ter bescherming van uw privacy. In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Voor vragen over het privacy beleid of verzoeken zoals hiervoor beschreven kunt u te allen tijde contact opnemen door onder vermelding van uw naam en adres een brief en/of e-mail te sturen aan:

Realworks B.V. 
Jacob Bontiusplaats 9 
1018 LL Amsterdam 
info@realworks.nl  


Amsterdam,  16 september 2021

bottom of page